Pelaksanaan Pembangunan Pada Masa Orde Baru (ORBA)

Pembangunan nasional pada masa Orde Baru (ORBA) bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur , baik secara materiel maupun secara spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan pembangunan ini berlandaskan Pancasila (landasan idiil), UUD 1945 (landasan konstitusional), dan GBHN (landasan operasional). Pembangunan yang dilaksanakan pada masa ORBA mencakup semua aspek . Adapum pelaksanaan pembangunannya…